Εγγραφή Μέλους

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με τα στοιχεία σας προκειμένου να εγγραφείτε στον σύλλογο μας.

  • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

    ✔ Με την παρούσα ζητώ να γίνω μέλος του σωματείου "ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ", αφού αποδέχομαι τις διατάξεις του Καταστατικού του.

    ✔ Ζητώ την παρακράτηση από το ποσό της σύνταξής μου της μηνιαίας εισφοράς μου στο Κίνημα Συνταξιούχων και την απόδοσή της στο εν λόγω σωματείο.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.