Πριν λίγες μέρες στείλαμε – ως ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – το παρακάτω Υπόμνημα στον ΕΦΚΑ, το οποίο κοινοποιήσαμε και στον αρμόδιο Υπουργό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 Του Σωματείου Συνταξιούχων με την επωνυμία «Κίνημα Συνταξιούχων», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αρ. 13 (210 5200025, info@kinsin.gr) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – e-ΕΦΚΑ».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ: στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 ****************

Είμαστε Συνταξιουχικό Σωματείο και εκπροσωπούμε συνταξιούχους που προέρχονται από όλους τους χώρους εργασίας. Την τελευταία δεκαετία, όπως γνωρίζετε, έχουμε υποστεί επαναλαμβανόμενες, βίαιες και δυσβάσταχτες περικοπές στις συντάξεις μας, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η φορολόγησή μας και το γενικότερο κόστος ζωής. Το επίπεδο διαβίωσής μας, δεν έχει καμία σχέση με εκείνο της περασμένης δεκαετίας ενώ η σύνταξή μας, δεν μας εξασφαλίζει ούτε κατ’ ελάχιστο το επίπεδο διαβίωσης που είχαμε κατά την περίοδο της εργασίας μας, όπως προορίζεται.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του, ο ν. 4387/2016, ο οποίος εφαρμόσθηκε για τις κύριες συντάξεις μας από την 1.1.2019 και μετά, προέβλεψε διαφορετικές διατάξεις υπολογισμού σύνταξης για τους συνταξιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του, οδηγώντας σε άδικες διαφορές κύριων συντάξεων παλιών και νέων συνταξιούχων. Μάλιστα, η διάκριση παλιών και νέων είναι απολύτως πλασματική, αφού ακόμα και μία ημέρα διαφοράς στην έκδοση της σύνταξης, οδηγεί σε εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων και σε πολύ μικρότερο ποσό σύνταξης.

Ο νόμος 4670/2020, δεν τροποποίησε ως προς αυτό το σημείο τον ν. 4387/2016, διατηρώντας και επικυρώνοντας αυτήν την ανισότητα.

Έτσι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης όλων των «παλαιών» συνταξιούχων, υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση υπολογισμού τον συντάξιμο μισθό που είχε προκύψει κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής μας απόφασης. Με βάση υπολογισμού λοιπόν, τον αρχικό συντάξιμο μισθό μας, υπολογίσθηκε η ανταποδοτική μας σύνταξη, μετά από πολλαπλασιασμό του με τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος.

Αντιθέτως, για τους νέους συνταξιούχους συναδέλφους μας, την βάση υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης, αποτέλεσε ο μέσος όρος των αποδοχών τους, από το 2002 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των δώρων, επιδομάτων, πρόσθετων αποδοχών θέσεις και εξειδίκευσης κλπ.

Όπως γνωρίζετε, η παραπάνω διαφοροποίηση, οδηγεί σε σημαντικά μικρότερη κύρια σύνταξη.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι άδικη και διαχωρίζει τους συνταξιούχους οδηγώντας σε άνιση μεταχείρισή των παλαιών συνταξιούχων έναντι των νέων, αφού, η μόνη διαφορά είναι εκείνη της ημερομηνίας έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Έτσι, συνταξιούχοι που έχουν απολύτως όμοια προϋπηρεσία, που κατέβαλαν ίδιες ασφαλιστικές εισφορές, που ελάμβαναν όσο εργάζονταν ίδιο μισθό, που είχαν όμοια οικογενειακή κατάσταση λαμβάνουν – πολύ – διαφορετικές συντάξεις!

Η ανισότητα όμως, ενισχύεται και από μία ακόμα «λεπτομέρεια». Οι «παλαιοί» συνταξιούχοι έχουν υποστεί ΟΛΕΣ τις περικοπές των μνημονιακών νόμων και οι οποίες κρίθηκαν – εκτός του περιβόητου 11μηνου κύριας σύνταξης των ν. 4093/2012 και 4051/2012 – συνταγματικές. Οι μνημονιακές περικοπές ενσωματώθηκαν και αφαιρέθηκαν από το μικτό ποσό σύνταξης, εφ όρου ζωής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4387/2016, οι οποίες κρίθηκαν επίσης συνταγματικές. Επιπλέον, συνεχίζεται και η κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και εισφοράς υπέρ υγείας που είναι η μόνη που επιβάλλεται τόσο στους παλαιούς όσο και στους νέους συνταξιούχους. Αντίθετα στην επικουρική σύνταξη, κατά πολιτική επιλογή, ενσωματώθηκαν οι μνημονιακές περικοπές και στις νέες συντάξεις.

Επιπλέον, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, την εφαρμογή των οποίων ακόμα αναμένουμε, πρόκειται, σύμφωνα με τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, να εφαρμοσθούν στις «παλιές» συντάξεις, μόνο από την διάγνωση της αντισυνταγματικότητάς τους και μετά (από 1.10.2019).

Την άδικη μεταχείριση των παλαιών έναντι των νέων συνταξιούχων, εντείνει το ότι οι πρώτοι, τυχόν αυξήσεις (αρνητική προσωπική διαφορά) στην κύρια ανταποδοτική τους σύνταξη, δεν τις λαμβάνουν αμέσως, αλλά σε δόσεις σε βάθος πενταετίας! Αντιθέτως η ανταποδοτική σύνταξη των συναδέλφων – νέων συνταξιούχων, καταβάλλεται – και ορθώς – στο ακέραιο, από την έκδοση της σύνταξης.

            Τέλος, η πρόβλεψη αυτή του νόμου, συνιστά ανεπίτρεπτη έμμεση διάκριση λόγω ηλικίας, αφού καθιστά δυσμενέστερη εμμέσως την θέση των παλαιών συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ηλικίας παλιότερα από τους νέους συναδέλφους τους χωρίς αυτή η διαφοροποίηση να νομιμοποιείται από αντικειμενικούς παράγοντες.

Εκτός των ως άνω ζητημάτων άνισης μεταχείρισης, τονίζουμε ότι εκκρεμεί ακόμη η απλή εφαρμογή του νόμου. Έτσι ακόμη αναμένουμε τη διόρθωση του επανυπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, όσων συνταξιούχων κατέβαλαν κατά τον εργασιακό τους βίο αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές ή αναγνώρισαν πλασματικό χρόνο ή αυτασφαλίσθηκαν με αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, Βαρέα, υπερβαρέα, παράλληλη ασφάλιση κλπ).

Επειδή όλοι μας, τόσο οι παλαιοί όσο και οι νέου συνταξιούχοι εργασθήκαμε και καταβάλαμε εισφορές καθ’ όλο τον εργασιακό βίο μας.

Επειδή οι εισφορές μας επιβλήθηκαν στο σύνολο των αποδοχών μας, όπως και στα δώρα και επιδόματα και τα οποία δεν λαμβάνουμε ως συνταξιούχοι, ενώ η περικοπή τους έχει κριθεί αντισυνταγματική μόνο για 11 μήνες.

Επειδή με τον τρόπο αυτόν υπολογισμού, οι παλαιοί συνταξιούχοι υφίστανται μεγάλη κοινωνική και ασφαλιστική ανισότητα, σε σύγκριση με τους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται μετά τον νόμο 4387/2016, αφού παρά το ότι έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα αποδοχών και εισφορών, λαμβάνουν μειωμένη ανταποδοτική σύνταξη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ζητούμε να προβείτε σε επανυπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των παλαιών συναδέλφων μας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις που προβλέπονται για τους νέους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, αίροντας την άνιση και άρα αντισυνταγματική μεταχείριση των παλαιών συνταξιούχων.

Ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα στην διόρθωση των ποσών ανταποδοτικής σύνταξης, εξαιτίας καταβολής αυξημένων εισφορών και να επιστρέψετε ΕΝΤΟΚΩΣ, τις παράνομα παρακρατηθείσες διαφορές, από 1.1.2019 και μέχρι εξοφλήσεως. 

Ζητούμε να εκδώσετε και να γνωστοποιήσετε σε όλους τους συνταξιούχους, αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα, επανυπολογισμού σύνταξης, ώστε να γνωρίζουν και να μπορούν να ελέγξουν την ορθή εφαρμογή του νόμου και να μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, σε περίπτωση διαφωνίας τους. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ                                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Share.

Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για ότι σας αφορά ;

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας, συμπληρώνοντας το όνομα και το email σας !

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού από αυτόν τον ιστότοπο. Τα στοιχεία που υποβάλετε είναι ασφαλή & δεν μοιράζονται με κανένα τρίτο μέλος ή πάροχο υπηρεσιών.